Kiedy trzeba sporządzać mapę do celów projektowych i kto musi ją mieć?

Przyjmuje się, że pozwolenia na budowę wymagają wszelkie inwestycje, których celem jest wykonanie obiektu budowlanego lub robót budowalnych. Wyjątki od tej zasady wskazuje art. 29 ustawy – Prawo budowalne. Bez względu jednak na to, czy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, czy nie, konieczne jest zgłoszenie zamiaru jej realizacji (z wyjątkiem art. 29 ust.2).

W takich przypadkach prawo wymaga przedstawienia w zgłoszeniu lub wniosku o pozwolenie na budowę, planu zagospodarowania terenu i projektu budowalnego. Mapy do celów projektowych są jedną z najważniejszych, obligatoryjnych części takiego zgłoszenia. 

Kto musi posiadać mapę do celów projektowych? 

Każdy, kto planuje budowę domu lub innych nieruchomości na przeznaczonej do tego celu działce, lub będzie prowadził roboty budowalne, które zgodnie z prawem wymagają przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, wymaganej przez organ przyjmujący zgłoszenie. 
Mapy projektowe zawierają wszystkie najważniejsze i przede wszystkim aktualne informacje o działce, przeznaczonej pod budowę lub wykonywaniu robót budowalnych. Tworzone są one na podstawie map zasadniczych, dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Mapy do celów projektowych stanowią podstawę do opracowania projektu budowlanego. Mapy geodezyjne, w tym mapy projektowe, wykonują geodeci, mający właściwe uprawnienia zawodowe. Tworzą oni mapy, uwzględniające dane podstawowe z mapy zasadniczej oraz dodatkowo lokalizację zieleni wysokiej, ukształtowanie terenu, jego uzbrojenie, lokalizacje obiektów, oznaczenie infrastruktury podziemnej i punktowej czy linie graniczne dla terenów o różnym przeznaczeniu. Czyli wszystko to, dzięki czemu możliwe jest legalne rozpoczęcie budowy.